Συνέντευξη του Καθηγητή Δημήτρη Νατσόπουλου Πρύτανη του Philips University

Κύριε Πρύτανη, μιλήστε για τα  χαρακτηριστικά του Philips University

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

To Philips University ιδρύθηκε μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 15 Οκτωβρίου 2019 αναδρομικώς ισχύουσα από τις 5 Φεβρουαρίου 2013.  Το Πανεπιστήμιο αποτελεί μετεξέλιξη του Philips College το οποίο συνεπώς επί 43 χρόνια προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση στην Κυπριακή Κοινωνία.  Το Πανεπιστήμιο έχει τύχει Θεσμικής, Τμηματικής και Προγραμματικής Αξιολόγησης από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Tο Philips University είναι θεμελιωμένο στις πλέον σύγχρονες παιδευτικές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις και πρακτικές, οι οποίες κυοφορήθηκαν και γεννήθηκαν από τις εμπειρίες και τη γνώση διεθνούς κύρους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, διδασκόντων και ερευνητών. 

Το Philips University συνεπές προς τις ανωτέρω αναφερόμενες αντιλήψεις, ως νεοφυές Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, υιοθέτησε από την εκκίνησή του, μοναδικό μεταξύ των αντίστοιχων ιδιωτικών ιδρυμάτων, καινοτομικά χαρακτηριστικά τα οποία αντανακλώνται στα δημοφιλή και ήδη αξιολογημένα αλλά και υπό αξιολόγηση από το ΔΙΠΑΕ Προγράμματα Σπουδών όπως:

 

BA in Accounting and Finance

BA in Business Studies με ειδικεύσεις:

 • Διοίκηση και Υγεία
 • Τουριστικά και Οργάνωση Εκδηλώσεων

BA in Public Relations and Communication

BSc in Computing and Information Technology με ειδικεύσεις:

 • Business Applications
 • Software Development
 • System and Networks Technologies

BSc in Nursing*

*πιστοποίηση σε εξέλιξη

Νομική LL.B με ειδικεύσεις:

 • Κυπριακό Δίκαιο
 • Ελληνικό Δίκαιο

MBA με ειδικεύσεις:

 • Γενική Διοίκηση
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

MSc in Corporate Finance with Corporate Governance

ΜSc in Addiction Counselling (Συμβουλευτική στις Εξαρτήσεις)* με ειδικεύσεις:

 • Παρεμβάσεις
 • Πρόληψη Εξαρτήσεων

* πιστοποίηση σε εξέλιξη

PhD in Business and Management

 • Ειδικότερα, η εκτέλεση αυτών των Προγραμμάτων συνδέεται με πολλαηλούς παιδευτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς:
 • Προσφέρει σύγχρονη γνώση στους σπουδαστές από Ακαδημαϊκούς Διδάσκοντες και Ερευνητές με πλούσια διδακτική εμπειρία και σύγχρονη μάχιμη ερευνητική δραστηριότητα πρώτης γραμμής.
 • Προσφέρει όρους ανάπτυξης Κριτικής Σκέψης που είναι απαραίτητη για την Ερμηνεία, Ανάλυση, Αξιολόγηση και Σύνθεση των διδασκόμενων πληροφοριών, την Αναζήτηση προκλητικών και ενίοτε αποκλινουσών (Divergent) απόψεων.
 • Προσφέρει συνθήκες παραγωγής Δημιουργικής, Πρωτότυπης Σκέψης, Καινοφανών – Καινοτόμων Ιδεών και Λύσεων Προβλημάτων που αφορούν στην Απόκτηση Δεξιοτήτων (skills) οι οποίες είναι απαραίτητες (“sine qua non”) και για την επαγγελματική επιβίωση των σπουδαστών, την οποία επιβάλλει η σύγχρονη αδήριτη Μετα-Δερβίνεια Ευγονική* της Γνώσης και της Τεχνολογίας στη σύγχρονη ανταγωνιστική Αγορά.
 • Προσφέρει χώρο για Βασική Έρευνα από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό με τη συμμετοχή του σε Διεπιστημονικές (Interdisciplinary) και Διαπανεπιστημιακές Συνεργασίες (Consortia) για τη δημιουργία όχι μόνο επί του παρόντος Εφηρμοσμένης αλλά και Θεωρητικής Μεταγνώσης που είναι εν δυνάμει η Κυοφορούσα γενεσιουργός πηγή ιδεών, εννοιών και τεχνολογίας για τις ανακαλύψεις του άμεσου και του έμμεσου μέλλοντος.
 • Προσφέρει επαρκέστατους ιδιόκτητους χώρους που πληρούν τους όρους των Διδακτικών και Εργαστηριακών Αναγκών έξι χιλιάδων (6000) σπουδαστών.
 • Διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη. Είναι συνδρομητής κλασικών και ηλεκτρονικών περιοδικών (Refereed Journals) των Επιστημών των Προγραμμάτων του ενδιαφέροντος του Philips University. Έχει συνάψει συμφωνίες που του παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης Βιβλιοθηκών και Μεγάλων Πηγών Δεδομένων (Big Data) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς με διάφορα Πανεπιστήμια.

*(βλ. Natural Selection της “Δαρβίνειας φυσική επιλογής στην εξέλιξη των έμβιων οργανισμών).

Προκηρύσσει – δημοσιοποιεί μέσω του τύπου θέσεις για την πλήρωση βαθμίδων του Ακαδημαϊκού Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού, σύμφωνα με τους θεσμικούς κανονισμούς και τις προβλεπόμενες πρόνοιες τις λειτουργίας του Philips University που ορίζουν η Κυπριακή Δημοκρατία και το ΔΙΠΑΕ.

Κύριε Πρύτανη, μιλήστε μας για το Philips University για το σήμερα και για το αύριο

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Έμβλημα του Philips University – Alma Mater

 • «Τι πρέπει – τι είναι αναγκαίο να έχει κάτι, για να είναι πραγματικό-για να υπάρχει;» είναι το απλούστερο ερώτημα που θέτει η Οντολογία (τμήμα της φιλοσοφίας της μελέτης των όντων – αλήθειας – γνώσης – ιδεών καθ’ εαυτά, Moravcsik, I.M.E)
 • Σύμφωνα με την προηγούμενη διατύπωση, η ερώτηση «ποιο, τι είναι το πανεπιστήμιο;» Χωρίς να εμπλακεί κάποιος σε δολιχοδρομικούς εννοιολογικούς ορισμούς, που δικαίως θα προκαλούσαν την μήνι των φιλοσόφων, θα μπορούσε να απαντήσει: Πανεπιστήμιο είναι η μέθεξη και η σύντηξη τριών οντοτήτων σε μία: Διδάσκοντες, Σπουδαστές, και Διδασκόμενες Έννοιες – Πληροφορίες (Πρόγραμμα Σπουδών).
 • Επειδή έχει ήδη γίνει αδρός λόγος για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Διδασκόντων και τους σκοπούς προς τους οποίους αποβλέπει το είδος και η ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, το ενδιαφέρον και η προσοχή εστιάζονται στους Σπουδαστές. Χωρίς αυτούς ο σκοπός της τριαδικής μέθεξης ακρωτηριάζεται και το Πανεπιστήμιο είναι Επιστημονικό Ίδρυμα, όπου βασιλεύει η Σιωπηλή Γνώση, το Εργαστήριο, η Ηχώ των Δημοσιεύσεων, των Αναφορών (Citations) και η κατανάλωση της νέας και πολύ ενδιαφέρουσας ίσως γνώσης για το «καλώς έχειν» (well being) των ωφελουμένων. 
 • Το Πανεπιστήμιο υποδέχεται τους Σπουδαστές του έμφορτους με τον ιδεατό μικρόκοσμο που έχουν απεργασθεί και την προσδοκία ότι το Πανεπιστήμιο που έχουν επιλέξει υιοθετεί και κατανοεί πλήρως τη δυναμική των κινήτρων που προσδιορίζουν το σκοπό των σπουδών τους.
 • Συνεπώς, το Πανεπιστήμιο δεν πρέπει να απολέσει το “Momentum” ούτε να επιτρέψει ρωγμές σε όσα έχει επαγγελθεί, διότι αλλιώς, η διαφήμιση των στιλπνών εικόνων και η λυρική «διαστροφή» των λέξεων των διαφημιστικών μηνυμάτων που τις συνοδεύουν, θα καταλήξουν σε οπτικοακουστική πλάνη κίβδηλης «ενάρετης πραγματικότητας» (virtual reality) και ανήκεστης απογοήτευσης.

Αντιθέτως, το Πανεπιστήμιο επιβεβαιώνει ότι όλα όσα έχει δημοσίως επαγγελθεί παραμένουν συνεπώς υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ως η Οντολογία, η έμπρακτη παιδευτική και εκπαιδευτική αποστολή του, η Alma Mater, για την οποία οι μέλλοντες Πτυχιούχοι και Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές θα αισθάνονται ευγνωμοσύνη, όταν θα ανακαλούν όσα οι σπουδές τους τούς προσέφεραν στην επαγγελματική τους επιτυχία, τη δυναμική της ολοκλήρωσης της Προσωπικότητάς τους και το «καλώς έχειν» (well-being) στη διαβίωσή τους.

Philips University:

Φάρος Ποιοτικής Εκπαίδευσης Διεθνούς Ακτινοβολίας